Zamówienia publiczne

                                                                                                                  Żagań, dn. 07.12.2021 r.

 

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

Zespół Przedszkolny nr 2 i 3 w Żaganiu, ul. Skarbowa 13, 68-100 Żagań,

 tel.68/451-78-34 zaprasza do złożenia oferty cenowej na Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Zespołu Przedszkolnego nr 2 i 3 w Żaganiu

 w okresie 03.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

 

I. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych
 z podziałem na następujące pakiety, wraz z rozładunkiem i wniesieniem na wskazane miejsce rozładunku:

 

PAKIET I:

PIECZYWO I WYROBY PIEKARNICZE CPV 15.81.00.00 – 9

 

Dostawa pieczywa i pozostałych produktów z oferty, odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. od 6:30 do 7:00. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia.

 

 

PAKIET II:

NABIAŁ I PRZETWORY MLECZARSKIE CPV 15.50.00.00-3

 

Dostawa nabiału i pozostałych produktów mleczarskich z oferty, odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego od poniedziałku do piątku

w godz. od 6:30 od 7:00. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia.

 

 

 

PAKIET III:

ARTYKUŁY OGÓLNOSPOŻYWCZE CPV 15.00.00.00-8

 

Dostawa artykułów spożywczych odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia do godz. 11:00.

 

PAKIET IV:

RYBY I JEJ PRZETWORY CPV 15.20.00.00-0

 

Dostawa ryb odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego.

Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia w godz. od 7.30 do 11.00. Średnia częstotliwość dostawy 2 razy w miesiącu.

 

PAKIET V:

WARZYWA ŚWIEŻE I OWOCE CPV 15.30.00.00-1

 

Dostawa warzyw i owoców odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia w godz. od 7:30 do 10:00.

 

PAKIET VI:

MIĘSO WIEPRZOWE, WOŁOWE ŚWIEŻE I PRODUKTY MIĘSNO –

WĘDLINIARSKIE CPV15110000-9

 

Dostawa mięsa i przetworów mięsnych odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia w godz. od 6:30 do 7:30.

 

 

 

 

 

         PAKIET VII:

         DRÓB ŚWIEŻY I PRODUKTY DROBIOWE CPV 15112100-6

 

Dostawa mięsa i przetworów mięsnych odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia w godz. od 6:30 do 7:30.

 

PAKIET VIII:

ZIEMNIAKI CPV 15.00.00.00-8

 

Dostawa ziemniaków odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia do godz. 10:00.

 

PAKIET IX:

JAJKA CPV 15.30.00.00-1

 

Dostawa jajek odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia do godz. 11.00.

 

PAKIET X:

MROŻONE WARZYWA I OWOCE  CPV 15.89.60.00-5

 

Dostawa mrożonek odbywać się będzie w zależności od potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia zamówienia telefonicznego

w godz. od godz. 7:30 do 10:00.

 

     2. Zamówienia będą składane w godzinach pracy Zamawiającego, od poniedziałku

         do   piątku w godz. 7:00 do 13:00.

      3. a) Dla pakietów, których dostawa odbywa się rzadziej niż codziennie Dostawca  określa

          możliwą częstotliwość dostawy towaru w miesiącu ze wskazaniem dnia tygodnia oraz

          godziny dla każdego pakietu składanych przez siebie ofertach.

        b) Jeżeli ze względu na przyjętą u Dostawcy organizację pracy brak jest

        możliwości przyjmowania zamówień zgodnie z pkt. 2, prosimy o podanie informacji

        w formularzu ofertowym nt. sposobu i terminów przyjmowania zamówień.

4. a) Zamawiający dopuszcza składanie ofert na jeden lub więcej pakietów. Dostawca może złożyć ofertę na każdy z pakietów, jednakże w obrębie danego pakietu może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna zostać złożona na wszystkie artykuły zawarte w pakiecie. Oferty złożone na niepełny asortyment artykułów z pakietu będą brane pod uwagę tylko w przypadku, kiedy będą stanowić jedyną ofertę. Każdy z pakietów traktowany jest oddzielnie i podlegał będzie odrębnej ocenie. Wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza w obrębie danego pakietu.

  b) W przypadkach wskazania w dokumentacji znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnychrozwiązań tzn. takich, których parametry jakościowe i smakowe są równoważne – co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w dokumentacji. Produkty równoważne muszą być wymienione w taki sam sposób jak produkt z oferty (z nazwy i gramatury, itp.), a ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego, w razie wątpliwości leży po stronie składającego ofertę.

    PRODUKTY MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z WYTYCZNYMI ZAWARTYMI W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 26.07.2016 R. DOTYCZĄCEGO ZDROWEGO ŻYWIENIA W ZAKŁADACH ŻYWIENIA ZBIOROWEGO.

    Produkty równoważne należy wymienić w pustym formularzu ofertowym 

5. Koszty zakupu, dostawy i rozładunku artykułów żywnościowych dla Zespołu Przedszkolnego nr 2 i 3 w Żaganiu i opakowania zabezpieczające artykuły spożywcze przed uszkodzeniem w trakcie transportu oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia są po stronie Dostawcy.

6. Dostawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, a także za jakość i zgodność z pozostałymi warunkami określonymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.

7. Ceny oferowanych produktów, sposób obliczenia ceny został opisany w Informacji o uzupełniającej do „Zaproszenia”

   a) Realizacja dostaw w cenach zgodnych z ofertą Dostawcy – ceny jednostkowe określone w formularzu ofertowym nie mogą ulec zwiększeniu w okresie obowiązywania umowy.

  b) Dostawca może obniżyć ceny w każdym czasie.

  c) Niekorzystna dla Zamawiającego zmiana cen przez Dostawcę może stanowić podstawę do odstąpienia od dalszej realizacji umowy.

8.a) Wskazana w formularzu ofertowym ilość poszczególnych artykułów jest szacunkowa i może ulec zmianie w razie zaistnienia takiej potrzeby po stronie Zamawiającego. Dostawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w formularzu ofertowym.

  b) Dostarczane produkty będą wyłącznie świeże, dobrej jakości o aktualnym terminie przydatności do spożycia, minimum 2/3 gwarantowanego przez producenta terminu ważności, odpowiednie oznakowanego (oznaczona data minimalnej trwałości produktu lub terminu przydatności do spożycia, zawartość netto, oznakowania partii produkcyjnej, dane identyfikacyjne producenta).

  c) Dostarczane produkty muszą być wysokiej jakości bez wad fizycznych i jakościowych tj. wygląd, tekstura i konsystencja oraz smak i zapach charakterystyczny dla rodzaju produktu bez obcych zapachów, posmaków, bez zanieczyszczeń fizycznych, oznak i pozostałości szkodników, bez zanieczyszczeń biologicznych, pleśni oraz bakterii chorobotwórczych. Wszelkie braki w tym zakresie mogą być przyczyną odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

 d) Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia towaru niezgodnego z wymogami zawartymi w pkt. 8 podpunkt b i c.

 e) Dostawca będzie dostarczał do siedziby Zamawiającego zamówiony towar transportem zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2016 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Nr 136 poz.914) wraz z odpowiednimi aktami wykonawczymi.

 f) Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczane produkty posiadały nienaruszone fabryczne jednostkowe opakowania, oraz odpowiednie atesty, HDI (handlowe dokumenty identyfikacyjne), a ponadto produkty przetworzone spełniały normy związane z Zintegrowanym Systemem Zarządzania HACCP.

 g) Dostarczane produkty posiadać będą niezbędne certyfikaty i atesty wymagane stosownymi przepisami i normami oraz dokumenty dotyczące badań i dopuszczenia do obrotu, w tym świadectwo jakości dostarczanego przedmiotu umowy lub handlowy dokument identyfikacyjny oraz dokumentację pozwalającą na zidentyfikowanie źródła pochodzenia dostarczanej partii towaru (producent i kraj pochodzenia), które będą udostępniane na prośbę Zamawiającego.

 9. Zamawiający dopuszcza:

    a) W trakcie trwania umowy Dostawca może dokonywać zmian w wykazie produktów wyszczególnionych w formularzu ofertowym za zgodą Zamawiającego, może konkretny produkt zamienić na inny w tej samej cenie, zbliżonej jakości i gramaturze:

   - jednorazowo, w przypadku niedostępności w dniu dostawy po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.

   - na stałe, jednak nie szybciej niż po upływie co najmniej trzech miesięcy od zawarcia umowy [1] w przypadku wycofania produktu przez producenta lub wycofania go ze swojej sprzedaży z powodu braku zainteresowania klientów, a utrzymanie artykułu w sprzedaży tylko dla Zamawiającego byłoby ekonomiczne nieopłacalne, po pisemnym poinformowaniu Zamawiającego (drogą mailową lub pocztą) i wyrażeniu przez niego   zgody. Informacja powinna zawierać: opis wycofanego artykułu (nazwa, gramatura, nazwa producenta, itp.), opis nowego artykułu/artykułów (nazwa, gramatura, nazwa producenta, itp.), cenę brutto artykułu/artykułów równoważnych, datę od kiedy nastąpi zmiana, wyjaśnienie przyczyny wycofania zamawianego produktu.

     - zmiana produktu równoważnego na „artykuł z oferty” pod warunkiem stałego wprowadzenia go do sprzedaży przez Dostawcę, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Zamawiającego (drogą mailową lub pocztową) i wyrażeniu przez niego zgody.

    b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia całej partii towaru lub jej części w przypadku, gdy w trakcie oceny wizualnej zostaną stwierdzone uszkodzenia spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem produktów, złymi warunkami transportowymi lub niewłaściwym stanem higienicznym środków transportu przewożących przedmiotu umowy. W tej sytuacji Zamawiający ma prawo dokonania zakupu zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej. Koszty powstałe z tego tytułu obciążającą Dostawcę.

    c) W przypadku skorzystania Zamawiającego z przysługującego mu prawa dokonania zakupu zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej, co było konsekwencją niedotrzymania warunków jakościowych, ilościowych lub terminowych przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia partii towaru przywiezionego przez Wykonawcę na wymianę lub po terminie zakwestionowanej partii.

    [1] proszę wykazać tylko artykuły dostępne w sprzedaży, jeżeli na dzień złożenia oferty brak jest w sprzedaży artykułów z listy, należy wskazać produkt równoważny. Złożenie oferty na dostawę artykułów nieposiadanych w sprzedaży (zawyżenie kryterium oceny: „Dostawa artykułów z pakietu”) i podpisanie na jej podstawie umowy może skutkować późniejszym jej wypowiedzeniem.

 

II. Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział dostawcy, którzy:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli prawo nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Figurują w wykazie czynnych podatników VAT.

3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem osobowym i technicznym do wykonywania zamówienia.

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5. Akceptują warunki zawarte w niniejszej zaproszeniu i w projekcie umowy.

6. Na żądanie Zamawiającego Dostawca zobowiązany jest przedłożyć certyfikat wdrożenia systemu bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego HACCP (dotyczy tylko tych oferentów, którzy składają ofertę na dostawę mięsa, drobiu i wyrobów wędliniarskich).

 

III. Sposób i termin składania ofert:

 1. Oferty wg załączonego wzoru należy składać pisemnie w terminie do dnia                         22  grudnia  2021 r. do godz. 10.00 pod adresem: Zespół Przedszkolny nr 2 i 3            w Żaganiu,  ul. Skarbowa 13, 68-100 Żagań.
 2. Otwarcie ofert nastąpi 23 grudnia 2021 r. w  Zespole Przedszkolnym nr 2 i 3 w Żaganiu, natomiast  informacja o wyłonieniu najkorzystniej oferty po zatwierdzeniu, zostanie ogłoszona na stronie Zespołu Przedszkolnego nr 2 i 3 : http:// przedszkole2.zagan.pl/ i bip.

      3. Oferty złożone w innej formie niż pisemna oraz po terminie, o którym mowa w pkt. 1,

         nie  będą zwracane i nie będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

 4. O terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia oferty w miejscu wskazanym w pkt. 1, a nie termin np. wysłania oferty listem poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską.

 5. Ofertę należy złożyć w kopercie oznaczonej pełnymi danymi Wykonawcy (nazwa, adres, nr telefonu, nr faxu) i opisanej w następujący sposób:

 

OFERTA CENOWA NA:

„Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych

Do Zespołu Przedszkolnego nr 2 i 3 w Żaganiu w roku 2022”

 

IV. Termin wykonania zamówienia:

Dostawca będzie dostarczać zamawiającemu artykuły żywnościowe do Zespołu Przedszkolnego nr 2 i 3 w Żaganiu sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego,

od dnia 03.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

 

V. Kryteria oceny ofert:

   a) Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie kryterium:

   - Cena 95%

   - Okres prowadzenia działalności 5%

      b) Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi  

   wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie           z wymogami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,     w  szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen

   wszystkich złożonych ofert. Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie

   dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w

   szczególności w zakresie o którym mowa w art.90 ust.1 Pzp. Obowiązek wykazania, że oferta

   nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

   c) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana

   ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco nisko cenę w stosunku do przedmiotu

   zamówienia.

 

VI. Termin związania ofertą:

   1.Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia wyznaczonego jako  

   termin składania ofert.

   2. Dzień składania ofert jest pierwszym dniem związania złożoną ofertą.

 

VII. Inne wymagania i warunki:

    

 1. Oświadczenie dotyczące prowadzenie działalności wraz z kserokopią aktualnego odpisu z właściwego rejestru KRS albo aktualny wydruk CEIDG.
 2. Do formularza ofertowego należy dołączyć oświadczenie dotyczące stosowania produktów zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 r., które dotyczą zdrowego żywienia w placówkach oświatowych z Pakietu:
 1. Pieczywo i wyroby piekarnicze
 2. Nabiał i przetwory mleczarskie
 3. Ryby i jej przetwory
 4. Warzywa świeże i owoce
 5. Artykuły ogólnospożywcze
 6. Mięso wieprzowe, wołowe świeże i produkty mięsno-wędliniarskie
 7. Drób świeży i produkty drobiowe
 8. Ziemniaki
 9. Jajka
 10. Mrożone warzywa i owoce

Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.   

Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną                   do reprezentowania firmy na zewnątrz.

 

 1. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami w Zespole Przedszkolnym nr 2 i 3:                    - Joanna Golan, tel. 68/451-78-34, ul. Skarbowa 13.

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) - zgodnie z art. 4 pkt 8.

 

Załączniki:

1.Formularz ofertowy.

2.Wykaz produktów w podziale na pakiety.

3. Oświadczenie dot. stosowania zdrowych produktów

4. Oświadczenie potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej

5. Informacje uzupełniające do zaproszenia

6. Wniosek o udostępnienie załączników protokołu zapytania o cenę poprzez wgląd w siedzibie zamawiającego

7. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

8. Treść oferty.